Sanacija klizišta u Dubnici

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-624-7/20

Kalesija, 26.03.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „Sanacija klizišta u Dubnici“ iz razloga što je procijenjena vrijednost nabavke veća za 35.808,52 KM sa uključenim PDV-om u odnosu na cijenu koja je bila planirana javnom nabavkom.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-624-1, od 17.02.2020. godine. Postupak nabavke je objavljen putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-22-3-22/20 od 06.03.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 2 ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Obzirom da nakon provedene e-aukcije nije došlo do smanjenja cijene koja bi bila prihvatljive za Ugovorni organ, najniža ponuđena cijena ostala je iznad procijenjene vrijednosti nabavke, te da Ugovorni organ nije u mogućnosti obezbjediti nedostajuća  sredstva sa neke druge budžetske pozicije, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

Nakon što se izvrši dodatno usaglašavanje predmjera radova Ugovorni organ će ponovo objaviti javnu nabavku radova „Sanacija klizišta u Dubnici“.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc