Ugradnja rešetki na putu Mešići-Pilavdžići, MZ Rainci Gornji

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4996-5/20

Kalesija, 01.10.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2 tačka a). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke radova

Član 1.

PONIŠTAVA SE  postupak javne nabavke radova „Ugradnja rešetki na putu Mešići-Pilavdžići, MZ Rainci Gornji“ .

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Ugovornog organa (www.kalesija.ba) u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Ugradnja rešetki na putu Mešići-Pilavdžići, MZ Rainci Gornji“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-4996-1/20, od 21.09.2020. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj:52-7-3-89-3-75/20 od 21.09.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  01.10.2020. godine u 09.30 sati. Međutim, niti jedna ponuda nije pristigla u datom roku. S toga je odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.                                                                                                                                          

     Po ovlaštenju Općinskog načelnika

                                                                                                                                                                 ________________________________

                                                                                                                                                           Mujo Tosunbegović