12. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-14/21

Datum:12.07.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. DODAJE SE POZICIJA BROJ 30 u dijelu  ROBE” Radovi na snabdijevanju vodom povratnika u naselju Kovačevići, općina Kalesija, vrsta postupka DIREKTNI SPORAZUM, CPV KOD 45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu, period pokretanja: JULI, okvirni datum zaključenja ugovora:Jjuli .

2.DODAJE SE POZICIJA BROJ 19 u dijelu ROBE “Nabavka materijala za kupatilo u objekttu Civilne zaštite”, vrsta postupka direktni sporazum; CPV kod 44100000-1 Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, period pokretanja JULI, okvirni datum zaključenja ugovora: Juli

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.