20. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-22/21

Datum:11.10.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1.Pozicija broj 7 u dijelu radovi, mijenja se u dijelu procijenjena vrijednost gdje umjesto 42.735,00 KM treba da stoji: 284.485,47 KM bez PDV-a, te u dijelu period pokretanja umjesto MAJ treba da stoji OKTOBAR, te u dijelu period zaključenja ugovora umjesto Juni, treba da stoji Novembar.

2.Dodaje se nova stavka u dijelu USLUGE pozicija broj 29 izrada idejnog projekta POBOLJŠANJE USLOVA SAOBRAĆAJA NA UKRŠTANJIMA ULICE PATRIOTSKE LIGE SA MAGISTRALNOM CESTOM SIMIN HAN – MEĐAŠ-GRANICA ENTITEA M112 (M4 STARA OZNAKA ), procijenjena vrijednost nabavke 3.000,00 KM BEZ PDV-a, vrijeme pokretanja, oktobar, vrijeme zaključenja ugovora oktobar, vrsta postupka: direktni sporazum.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.