23. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-24/21

Datum:28.10.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. dodaje se nova pozicija broj 37 u dijelu radovi: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I ASFALTERSKIH RADOVA ISPRED DŽAMIJE U VUKOVIJAMA DONJIM procijenjena vrijednost 15.198,00 KM ; CPV kod 45000000-7 građevinski radovi, period pokretanja oktobar, perio zaključenja Novembar, vrsta postupka otvoreni postupak javne nabavke..

                                                                           II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                ______________________

                                                                                               SEAD DŽAFIĆ, DIPL.ECC.