33. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-33/21

Datum:15.12.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova pozicija broj 33 dijelu usluge: glavni projekat distribucionog cjevovoda Kalesija Gornja-Zukići, općina Kalesija, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM ; period pokretanja DECEMBAR period zaključenja DECEMBAR, vrsta postupka direktni sporazum..

      2.Dodaje se nova pozicija broj 40 u dijelu radovi: Sanacija krova na gradskoj dvorani, procijenjena vrijednost 3.367,52 KM bez PDV-a. period pokretanja DECEMBAR, period zaključenja DECEMBAR, vrsta postupka direktni sporazum.

                                                                           II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

____________________________

   SEAD DŽAFIĆ,dipl.ecc

.