ČIŠĆENJE I UREĐENJE KORITA RIJEKE GRIBAJE NA LOKALITETU PARCELE TZV.HATIĆKA ( nastavak projekta- radovi na igraonici)

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3820-5/21

Kalesija, 05.08.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b), stava 2. tačke d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za „ČIŠĆENJE I UREĐENJE KORITA RIJEKE GRIBAJE NA LOKALITETU PARCELE TZV.HATIĆKA ( nastavak projekta- radovi na igraonici) iz razloga što su sve ponude neprihvatljive.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3820-1/21 od 13.07.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-27/21 od 14.07.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 03.08.2021. godine izvršeno je javno otvaranje ponuda. Komisija za javne nabavke je zaključno sa 05.08.2021. godine izvršila pregled prispjelih ponuda i zaključila da za predmetnu nabavku nema prihvatljivih ponuda i stoga je donijela preporuku da Općinski načelnik poništi postupak javne nabavke. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc