Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3242-11/20

Kalesija, 29.08.2020. godine

Na osnovu člana 100 st.3 i st.4 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) a po žalbi izjavljenoj od strane ponuđača „Izgradnja“ d.o.o. Teočak br.145-6-02/2020 i “Džale Iskop” d.o.o. Kalesija br.78-08/20-1798 u postupku javne nabavke „Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji,” Općinski načelnik dana 29.08.2020. godine d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „Izgradnja“ d.o.o. Teočak  koji je dostavio ponudu sa cijenom od 182.187,81 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-1-04-2-3242-7/20 od 13.08.2020. godine kojom se ugovor za nabavku radova „Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji” dodjeljuje ponuđaču „JOJA-TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice STAVLJA SE VAN SNAGE.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3242-1/20 od 21.07.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-66-3-54/20 od 23.07.2020. godine na portalu javnih nabavki. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-3242-2/20 od 22.07.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;

– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da je 1 (jedna) ponuda neprihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Dana 19.08.2020. godine ponuđači “Izgradnja” d.o.o. Teočak i “Džale Iskop” d.o.o. Kalesija izvršili su uvid u ponudu ponuđača „JOJA TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice.

Dana 25.08.2020. godine izjavljena je žalba ponuđača „Izgradnja“ d.o.o. Teočak br.145-6-02/2020 od 24.08.2020. godine  zaprimljene dana 25.08.2020. godine i “Džale Iskop” d.o.o. Kalesija br.78-08/20-1798 od 25.08.2020. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-1-04-2-3242-7/20 od 13.08.2020. godine u postupku javne nabavke radova „Izgradnja trotoara Rainci Gornji-Rainci Donji, donesenu od strane Ugovornog organa Općine Kalesija.

 Žalitelji u žalbi navode da su od Centralne Banke BiH zatražili izvještaj  o računima poslovnog subjekta “JOJA-TRANSPORTI” d.o.o. Živinice, koji su zaprimili i priložili uz žalbu iz čijeg izvještaja se jasno vidi da izabrani ponuđač „JOJA-TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice posjeduje blokiran račun kod SPARKASSE Bank d.d. BiH br.1995060047922717 koji je u blokadi od 01.07.2020. godine, a koji se ne nalazi na Izvještaju koji je ponuđač dostavio uz ponudu i čiju ovjerenu kopiju je dostavio u roku za dostavu originalnih ili ovjerenih kopija dokumenata, iz čega proizilazi sumnja da  je ponuđač „JOJA-TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice dao lažnu izjavu iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i nije ispunio uslove tražene tačkom 3.3. predmetne Tenderske dokumentacije, a koja definiše da će se ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača izvršiti na osnovu dostavljene Izjave ovjerene od strane ponuđača o ispunjavanju uslova iz člana 47. stav (1) tačke a) i c) i stav (4) Zakona, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 tenderske dokumentacije (izjava ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku) i dostavljene obične kopije sljedećih dokumenata: – odgovarajući dokument koji izdaje banka ili druga finansijska institucija kojim se dokazuje da u posljednjih šest (6) mjeseci računi ponuđača nisu bili u blokadi. Za ponuđače iz BiH to su Izvještaj Centralne Banke BiH (Izvještaj o računima pravne osobe ), a za strane ponuđače potvrda koju izdaje nadležna finansijska institucija u skladu sa propisima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.

Traženi dokument ne može biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana dostave ponude, te potvrde poslovnih banaka kojima Ponuđač dokazuje da mu transakcijski računi (navedeni u Izvještaju CB BiH ili nadležne finansijske institucije) u poslovnim bankama u prethodnih šest (6) mjeseci, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od šest (6) mjeseci, nisu bili u blokadi. Tražene potvrde ne mogu biti starije od 3 mjeseca, računajući od dana dostave ponude.

Ponuđač „JOJA-TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice dostavio je PS P3 Izvještaj o računima poslovnog subjekta “JOJA-TRANSPORTI” d.o.o. Živinice izdatog od strane Centralne banke BiH dana 29.07.2020. godine na kome se nalaze tri aktivna računa poslovnih banaka i to:

  1. Unicredit bank d.d. 3386402227529577 koji je aktivan od 31.01.2019. godine
  2. BBI Bank d.d Sarajevo br.1413905320027196 koji je aktivan od 13.11.2019. godine
  3. Unicredit Bank d.d. br. 3386404827530769 koji je aktivan od 31.01.2019. godine.

PS P3 Izvještaj o računima poslovnog subjekta “JOJA-TRANSPORTI” D.O.O. Živinice izdatog od strane Centralne banke BiH koji je dostavljen uz žalbu kao prilog od žalitelja ponuđača “Izgradnja” d.o.o. Teočak i “Džale Iskop” d.o.o. Kalesija sadrži četiri računa poslovnih banaka ponuđača JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice od kojih su tri aktivna i jedan blokiran i to:

  1. Unicredit bank d.d. 3386402227529577 koji je aktivan od 31.01.2019. godine
  2. BBI Bank d.d Sarajevo br.1413905320027196 koji je aktivan od 13.11.2019. godine
  3. Unicredit Bank d.d. br. 3386404827530769 koji je aktivan od 31.01.2019. godine.
  4. SPARKASSE Bank d.d. br.1995060047922717 koji je blokiran od 01.07.2020. godine.

Zbog svega navedenog dana 25.08.2020. godine Ugovorni organ postupio je u skladu sa članom 68 stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.Glasnik BiH 39/14) i uputio zahtjev ponuđaču “JOJA-TRANSPORTI” d.o.o. Živinice da u roku od tri (3) dana pojasni dokumente koji su dostavljeni u skladu sa članom 47. Zakona, odnosno da dostavi originalne dokumente na uvid radi poređenja s kopijom i ovjerenom kopijom koje su dostavljene uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta.

Kako je isti propustio dostaviti dokumente na uvid u datom roku radi poređenja sa ovjerenom kopijom, te je dostavio Izjavu o odustajanju od predmetne javne nabavke br.01-153/20 od 28.08.2020. godine zaprimljenu na protokolu Ugovornog organa dana 28.08.2020. godine, Ugovorni organ na preporuku Komisije za javne nabavke donio je odluku o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču.

Članom 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, jednako i nediskriminirajuće, te na najefikasniji način koristi javna sredstva u vezi sa predmetnom nabavkom i njenom svrhom, smatramo da je stavljanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača van snage način da se Ugovorni organ zaštiti od neefikasnog trošenja budžetskog novca i izabere ponuđača koji će uredno i  kvalitetno izvršiti radove predmetne nabavke.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke  može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.  

Ponuđač je dužan za pokretanje žalbenog postupka platiti naknadu u iznosu od 2.000,00 KM u skladu sa članom 108. Stav 1. Tačka c) Zakona o javnim nabavkama.

Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe.

    Dostavljeno:

–  Učesnicima u postupku

–  Služba za privredu i budžet Općine Kalesija

–   a/a

Po ovlaštenju Općinskog

načelnika

  _____________________________

                                                                                                                                                                         Mujo Tosunbegović