IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5524-9/21

Datum, 21.12.2021. godine   

Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-3305-10/21 od 16.12.2021.godine, te na osnovu člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača IPSA INSTITUT DOO SARAJEVO, te se ugovor za nabavku usluga „IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“; „ JUŽNA ZONA“; „PROIZVODNO POSLOVNA ZONA KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ I „TOJŠIĆI“, OPĆINA KALESIJA“ dodjeljuje istom, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 29.016,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5524-2/21 od 15.10.2021. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-44-3-47/21 od 18.10.2021. godine i ispravka obavještenja  52-1-3-45-8-51/21 od dana 27.10.2021.godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-5524-2/21 od 15.10.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan broj pristiglih ponuda 2;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su dvije ponude prihvatljive;
  • da nema  neprihvatljivih ponuda;

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i donošenja Odluke broj: 02-1-04-2-5524-6/21 od 05.11.2021. godine, Ponuđač IPSA INSTITUT DOO SARAJEVO uložio je Žalbu na izbor ponuđača navodeći da Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom je izabran ponuđač RADIS DOO ISTOČNO SARAJEVO nije u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima iz oblasti prostornog planiranja kao ni uslovima postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji, a sve to iz razloga što je  potvrda o dobro izvršenom ugovoru kojom ponuđači dokazuju uspješno iskustvo u realizaciji ugovora, a koju je RADIS DOO ISTOČNO SARAJEVO  dostavio u svojoj ponudi, izdata od strane fizičkog lica, te zbog toga što je RADIS DOO ISTOČNO SARAJEVO propustio dostaviti dopunu dokumentacije u ostavljenom roku.

Dana 21.12.2021.godine na protokol Ugovrnog organa pristiglo je Rješenje Ureda za razmatranje žalbi BiH Broj   JN2-03-07-1-3305-10/21 od 16.12.2021.godine kojim se usvaja žalba žalitelja IPSA INSTITUT DOO SARAJEVO kao osnovana, te se nalaže Ugovornom organu da postupi u skladu sa članom 72.stav3 Zakona o javnim nabavkama.

Iz svega navedenog odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi je konačan uprani akt, s toga se može podnijeti samo tužba u upravnom sporu pred Sudom BiH, u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja od strane Ureda za razmatranje žalbi, jer je Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača donesena na osnovu naprijed navedenog Rješenja.                                                                                                                        

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

  
                                                                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.