NABAVKA, PREVOZ I NASIPANJE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3563-4/21

Kalesija, 06.09.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za „NABAVKA, PREVOZ I NASIPANJE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA iz razloga što su sve ponude neprihvatljive.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3563-1/21 od 16.08.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-34-3-36/21 od 20.08.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 06.09.2021. godine trebalo je biti održano javno otvaranje ponuda. Međutim, Ugovorni organ utvrđuje da u „opisu pozicije-specifikaciji“ u tenderskom dokumentaciji nije predvidio ugradnju kamenog materijala i da do  sada isporučeni materijal (kamen) nije ugrađen, i iz tog razloga  ugovorni organ poništava raspisanu javnu nabavku, te će istu ponovno raspisati sa dopunom specifikacije koja će se odnositi na ugradnju kamenog materijala. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić,dipl.ecc