P O S E B N A O D L U K A o pokretanju postupka javne nabavke USLUGA „NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-04-2-1481/21

Datum, 18.03.2021.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13),  općinski načelnik  donosi:

P O S E B N U   O D L U K U

o pokretanju postupka  javne nabavke  USLUGA„NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

                                                                                     Član I

Ovom Odlukom odobrava se ugovornom organu općina Kalesija  pokretanje postupka javne nabavke prije usvajanja i objavljivanja  Plana nabavki za 2021. godinu, za slijedeći predmet nabavke:

-„ NABAVKA BANKARSKIH USLUGA“

Član II

Nabavka iz tačke I ove Odluke, biće uvrštena u Plan nabavki za 2021.godinu, sa naznakom da je nabavka realizirana u periodu usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021. godinu.

                                                                                    Član III

Za nabavku predviđenu ovom Odlukom, postupak se pokreće Odlukom o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                     Član IV

Ova Odluka će biti Objavljena na stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba) prije pokretanja  postupka nabavke  

                                                                                   Član V

Procijenjena  vrijednost  naprijed navedene nabavke iznosi  1.709,00 KM bez PDV-a.

Finansijska sredstva za predmetnu nabavku radova osigurana su Odlukom o privremenom finansiranju za period Januar-Mart  2021.godine ( Odluka od 25.01.2021.godine Sl.glasnik Općine Kalesija broj 1 ), budžetska pozicija broj 613821-IZDACI PLATNOG PROMETA.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), određeni su uslovi za početak postupka javne nabavke te je u stavu 1. jasno definisano da ugovorni organ ( općina Kalesija), može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u Planu  nabavki ili kad ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

S tim u vezi, donošenje posebne odluke je nužnost, kao uslov za pokretanje javne nabavke u periodu do usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2021.godinu.

Dana 17.03.2021.godine na protokol ovog Organa pristigla je Obavijest o isteku postojećeg jednogodišnjeg  Ugovora  o otvaranju i vođenju računa koji ovaj Organ ima zaključen sa UniCredit Bankom dd.  Na osnovu mišljenja šefa odsijeka za budžet, potrebno je u što kraćem vremenu provesti nabavku, bez čekanja usvajanja budžeta i Plana nabavki jer bi istekom postojećeg Ugovora došlo do zatvaranja računa u UniCredit Banci što bi dovelo do problema u platnom prometu. Ovakva situacija zahtijeva hitno reagovanje i nabavljanje potrebnih usluga na osnovu sredstava osiguranih Odlukom o privremenom finasiranju za period Januar-Mart. Obzirom da Plan nabavki za 2021.godinu još nije usvojen, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Dostavljeno:                                                                                                                     

  1. Služba za privredu i budžet,                                     
  2. a/a.                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc