PJEŠAČKA STAZA PORED LOKALNOG PUTA RAINCI DONJI-RAINCI GORNJI, DUŽINE OD P1-P15 L=2388,25m

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-5321-6/21

Kalesija, 13.12.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „PJEŠAČKA STAZA PORED LOKALNOG PUTA RAINCI DONJI-RAINCI GORNJI, DUŽINE OD P1-P15 L=2388,25m“.

Član 2. Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „PJEŠAČKA STAZA PORED LOKALNOG PUTA RAINCI DONJI-RAINCI GORNJI, DUŽINE OD P1-P15 L=2388,25m“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-5321-1/21 od 11.10.2021. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-48-3-54/21, od 04.11.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 2 ( dvije ) ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Obje prispjele ponude su tehnički zadovoljavajuće s obzirom na uslove iz tenderske dokumentacije, ali su obje ponude i nakon održane e-aukcije znatno iznad procijenjene vrijednosti nabavke, te je s toga odlučeno kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić, dipl.ecc