RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U HRASNU DONJEM ( putni pravac prema Horozovini)

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3076-10/21

Kalesija, 14.12.2021. godine

Na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH Filijala Mostar broj JH-03-07-1-3237-7/21 od 09.12.2021.godine člana 69. stav 1, tačka b) i stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za „RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U HRASNU DONJEM ( putni pravac prema Horozovini)“ na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH kojim je poništena Tenderska dokumentacija broj 02-1-04-2-3076-3/21 od 10.06.2021.godine i Izmjena tenderske dokumentacije broj 02-1-04-2-3076-4/21 od 03.11.2021.godine.

Član 2. Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3076-1/21 od 10.06.2021. godine. Tenderska dokumentacija objavljena je dana 02.11.2021.godine, a Izmjena tenderske 03.11.2021.godine. Nakon uložene žalbe od strane potencijalnog ponuđača DŽALE ISKOP DOO KALESIJA, a čiji žalbeni navodi su se odnosili na uslove i dokaze koji su traženi tenderskom i izmjenom tenderske dokumentacije, Ured za razmatranje žalbi usvojio je žalbu kao osnovanu i postupio u skladu sa članom 93. stav 7., član 104. i 111. stav 1. tačka d. Zakona o javnim nabavkama. S toga je odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

– Na portal za javne nabavke

– a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić, dipl.ecc