RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3500-6/21

Kalesija, 19.07.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-04-2-3500-2/21 od  17.06.2021. godine, te se ugovor za nabavku radova „RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 LIMARSKI RADOVI;

dodjeljuje ponuđaču ELEKTROCENTAR PETEK DOO TUZLA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.985,94 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 2 MOLERSKI RADOVI;

 dodjeljuje ponuđaču OR TARIK DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.475,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3500-1/21, od 17.06.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-23-3-22/21 od 30.06.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-04-2-3500-2/21 od  17.06.2021. godine.  U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da SU TRI ponude prihvatljive;
  • da DVIJE ponude nisu prihvatljive;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 8;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da JE PET ponuda prihvatljivo;
  • da  TRI ponude nisu prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač ELEKTROCENTAR PETEK DOO TUZLA dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „RADOVI NA OBJEKTU JU BKC „ALIJA IZETBEGOVIĆ„ OPĆINA KALESIJA“ za

LOT 1 LIMARSKI RADOVI; ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.985,94 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 2 MOLERSKI RADOVI dodjeljuje se ponuđaču OR TARIK DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.475,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku,
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK

                    ____________________

                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc.