REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5699-6/20

Kalesija, 11.11.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-04-2-5699-2/20 od  23.10.2020. godine, te se ugovor za nabavku radova „REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 ASFALTIRANJE DIONICE PUTA U BABINOJ LUCI MZ KIKAČI, OPĆINA KALESIJA ( FATIĆA PUT );

dodjeljuje ponuđaču DŽALE ISKOP DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 29.052,27 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 2 REKONSTRUKCIJA ASFALTNOG PUTA U DŽAFIĆIMA, MZ VUKOVIJE GORNJE, OPĆINA KALESIJA dodjeljuje ponuđaču DŽALE ISKOP DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 30.862,70 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5699-1/20, od 23.10.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-105-3-95/20 od 23.10.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-04-2-5699-2/20 od  23.10.2020. godine.  U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da JE JEDNA ponuda prihvatljiva;
  • da dvije ponude nisu prihvatljive;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da JE JEDNA ponuda prihvatljiva;
  • da dvije ponude nisu prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač DŽALE ISKOP DOO KALESIJA dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVAza

-LOT 1 ASFALTIRANJE DIONICE PUTA U BABINOJ LUCI MZ KIKAČI, OPĆINA KALESIJA ( FATIĆA PUT ); ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 29.052,27 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 2 REKONSTRUKCIJA ASFALTNOG PUTA U DŽAFIĆIMA, MZ VUKOVIJE GORNJE, OPĆINA KALESIJA dodjeljuje se ponuđaču DŽALE ISKOP DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 30.862,70 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku,
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK

                    ____________________

                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc.