SANACIJA OŠTEĆENE ULIČNE RASVJETE U ULICI ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI – KALESIJA CENTAR

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4238-3/21

Kalesija, 28.12.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b), stava 2. tačke e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova SANACIJA OŠTEĆENE ULIČNE RASVJETE U ULICI ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI – KALESIJA CENTAR iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Nabavka putem direktnog sporazuma pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-4238-1/21 od 26.11.2021. Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je samo jednom ponuđaču. Nakon pristizanja ponude utvrđeno je da je ista iznad procijenjene vrijednosti i planiranih sredstava, te je s toga odlučeno kao u dipozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc