11.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-7-12/17
Datum: 01.11.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

a. Mijenja se stavka 19 Izgradnja montažne nadstrešnice na način da procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a sada iznosi 14.620,00KM, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, CPV 45255400-3 Radovi na montaži. U ostalim dijelovima ostaje ne izmijenjeno.
b. U okviru stavke 9 Asfaltiranje loklanih puteva dodaje se nova stavka 9.2 Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Kalesija Centar), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 34.290,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva, CPV 45233220-7.
c. U okviru stavke 9 Asfaltiranje loklanih puteva dodaje se nova stavka 9.3 Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Gojčin), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 17.700,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva, CPV 45233220-7.
d. Dodaje se nova stavka 23 Javno izvođenje vatrometa za obilježavanje Nove godine, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613914-Izdaci za obilježavanje nove godine na otvorenom. CPV 24613200-6.
e. Dodaje se nova stavka 24 Usluge pjevača za obilježavanje Nove godine, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613914-Izdaci za obilježavanje nove godine na otvorenom. CPV 92312120-8.
f. Dodaje se nova stavka 30 Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Meškovići, općina Kalesija, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 65.200,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Vodovod Meškovići. CPV 45332200-5.
g. Dodaje se nova stavka 16 Nabavka polovnog traktora, Procijenja vrijednost nabavke bez PDV-a je 20.000,00KM. vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821311. CPV 16720000-8.
h. Dodaje se nova stavka 31 Izrada eksploatacionog bunara BK4, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je novembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821211. CPV 45245000-6.
i. Dodaje se nova stavka 32 Klizište i sanacija puta u Jajićima II faza, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 71.795,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja novembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje Ugovorom o sufinansiranju projekta Sanacija lokalnog puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Jajići zaključen između općine Kalesija i Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 02-05-2-5438 od 06.09.2017. godine i 04-14-4-170/17-32 od 06.09.2017. godine. CPV 45000000-7.
j. Dodaje se nova stavka 17 Nabavka novogodišnjeg materijala, Procijenja vrijednost nabavke bez PDV-a je 4.200,00KM. vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja decembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613417-Kancelarijski materijal. CPV 30199792-8.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić