6.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-7-6/17
Datum: 04.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

a. Dodaje se nova stavka 22 Uređenje puta u Zelini, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM, vrsta postupka je direktni sporazum, period pokretanja juli i zaključenja ugovora je juli mjesec, finansiranje iz budžeta općine, CPV 45233120-6
b. Stavka 8. u dijelu usluge mijenja se na način da procjenjena vrijednost je 6.000,00KM, vrsta postupka: direktni sporazum, okvirni datum pokretanja juli, okvirni datum zaključenja ugovora juli, u ostalom dijelu ostaje ne izmijenjeno.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić