MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
Stručna služba općinskog načelnika
Broj: 02-05-2-2393-4/17
Kalesija, 21.04.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak javne nabavke usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2017. GODINU“:

LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala,

LOT 2 – Usluge praćenje putem TV signala.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluga pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-2393/17, od 17.02.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-9-3-5/17, od 05.04.2017. godine na portalu javnih nabavki.

 

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-2393-2/17, od 13.04.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je konstatovala slijedeće:

 

LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala,

  • nije bilo pristiglih ponuda;

LOT 2 – Usluge praćenje putem TV signala,

  • nije bilo pristiglih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da nije bilo pristiglih ponuda te na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), preporuke Komisije za javne nabavke ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Dostavljeno:

– arhivi

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić