Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Provođenje aktivnosti na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema BAS EN ISO 9001:2015 sa naglaskom na značajno poboljšanje procesnog pristupa i sistema upravljanja rizicima

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-4275-2/16
Datum: 16.12.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „Savjetovanje o kvalitetu IDEA-Co“ Gračanica, broj: 33/16, od 15.12.2016. godine za nabavku usluga „Provođenje aktivnosti na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema BAS EN ISO 9001:2015 sa naglaskom na značajno poboljšanje procesnog pristupa i sistema upravljanja rizicima“ po ukupnoj cijeni od 7.020,00 KM (sedamhiljadadvadeset KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).

Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „Provođenje aktivnosti na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema BAS EN ISO 9001:2015 sa naglaskom na značajno poboljšanje procesnog pristupa i sistema upravljanja rizicima“ pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-4275/16, od 12.12.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekata. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga, ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove,
2. „Savjetovanje o kvalitetu IDEA-Co“ Gračanica
3. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
________________________
Sead Džafić