Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Uređenje parkinga ispred Džamije Rainci Gornji

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2685-2/16
Datum: 15.08.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača OR „GO finiš“ Kalesija Gornja broj: 3/16 od 11.08.2016. godine za izvođenje radova – „Uređenje parkinga ispred Džamije Rainci Gornji“, po ukupnoj cijeni od 6.975,42 KM (šesthiljadadevetstotinasedamdesetpet i 42/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.
Član 2.

Direktan sporazum za nabavku radova iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.

O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje

Zbog potrebe za izvođenjem radova – „Uređenje parkinga ispred Džamije Rainci Gornji“, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2685/16, od 09.08.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. OR „GO finiš“ Kalesija Gornja
2. Služba za polj. budžet i insp. poslove
3. a/a.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA

_____________________
Ismet Mešić