Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Zidanje ograde na stadionu FK Bosna Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-2102-2/16
Datum: 22.06.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „KUW-ING“ d.o.o. Kalesija broj: 119-02/16, od 21.06.2016. godine za izvođenje radova – „Zidanje ograde na stadionu FK Bosna Kalesija“, po ukupnoj cijeni od 5.983,00 KM (pethiljadadevetstotinaosmdesettri i 00/100 KM) bez PDV-a, odnosno 7.000,11 KM (sedamhiljada i 11/100 KM) sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za izvođenjem radova – „Zidanje ograde na stadionu FK Bosna Kalesija“, pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-2102/16, od 20.06.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za radove koji su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „KUW-ING“ d.o.o. Kalesija
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
__________________________
Ismet Mešić, dipl.ing.maš.