Stručni nadzor nad izgradnjom primarnog vodovoda u Meškovićima, općina Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-6430-4/17
Kalesija, 14.12.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak javne nabavke usluga „Stručni nadzor nad izgradnjom primarnog vodovoda u Meškovićima, općina Kalesija“.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluga Stručni nadzor nad izgradnjom primarnog vodovoda u Meškovićima, općina Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-6430/17, od 17.11.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-57-3-55/17, od 17.11.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-6430-2/17, od 17.11.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je konstatovala da nije bilo pristiglih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da nije bilo pristiglih ponuda te na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), preporuke Komisije za javne nabavke ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.
Dostavljeno:
– arhivi

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić