13.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:______________/18
Datum, 10.08.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 87. stav 1.tačka b). Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sanitarno-fekalne kanalizacione mreže u dijelu Novog Naselja, općina Kalesija

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sanitarno-fekalne kanalizacione mreže u dijelu Novog Naselja, općina Kalesija, za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: usluge; r.b. 46, polje procjenjena vrijednost iznosi 6.000 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: sluga za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sanitarno-fekalne kanalizacione mreže u dijelu Novog Naselja, općina Kalesija.
Šifra JRJN: 71242000-6.
Vrsta postupka: Direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: August 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613915.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 87. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom preduzela je niz aktivnosti u cilju sakupljanja i odvajanja sanitarno-fekalnih voda na području općine Kalesija. U cilju kompletiranja kanalizacione mreže užeg gradskog jezgra potrebno je izvršiti rekonstrukciju i dogradnju kanalizacione mreže Novog Naselja koje je smješteno sjeverno od gradskog jezgra što je i zadatak navedenog projekta.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine kalesija sa pozicije: 613915.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić