LOT 1 „Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru )

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2928-6/21

Kalesija, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b), stava 2. tačke e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po mišljenju i prijedlogu Komisije za javne nabavke, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za LOT 1 Čišćenje i uređenje korita rijeke Gribaje na lokalitetu parcele tzv.Hatićka „ ( nastavak projekta radovi na igraonici i parking prostoru ) iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Otvoreni postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2928-1/21 od 05.05.2021. godine, a za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-5-3-7 od 05.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Dana 25.05.2021. godine izvršeno je javno otvaranje ponuda, istog dana izvršen je i pregled ponuda i zakazana e-aukcija. Nakon održane e-aukcije 02.06.2021. cijene svih prihvatljivih ponuda za LOT 1 –Radovi na igraonici ostale su znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. S toga je  odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc