Nabavka novog mulčera na ruci

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5191-7/20

Kalesija: 21.10.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

PONIŠTAVA SE postupak javne nabavke roba „Nabavka novog mulčera na ruci.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke roba „Nabavka novog mulčera na ruci“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5191-1/20 od 29.09.2020. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj:52-7-1-96-8-87/20 od 09.10.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  19.10.2020. gosine u 09:30 sati. U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da pristigla ponuda nije prihvatljiva.

Pristigla ponuda nije prihvatljiva iz razloga što je sastavljena prema tenderskoj dokumentaciji za koju je komisija nakon otvaranja ponude i pregleda iste utvrdila da nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako ne bi došlo do dalje povrede Zakona ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

Po ovlaštenju Općinskog

načelnika

_______________________________

Mujo Tosunbegović