RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA

Bosna i Hercegovina         

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

-Komisija za javne nabavke-

Broj: 02-1-04-2-5279-6/20

Datum, 27.10.2020. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA“, dodjeljuje se ponuđaču IZGRADNJA DOO TEOČAK, po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 PARKING PROSTOR KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM16.134,30 KM sa uključenim iznosom PDV-a

LOT 2 PARKING PROSTOR KOD DŽAMIJE U MILJANOVCIMA-  23.294,70 KM  uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5279-1/20, od 02.10.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-95-3-84/20 od 05.10.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-5279-2/20, od 02.10.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 ZA LOT 1

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 2;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

ZA LOT 2

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 2;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač IZGRADNJA DOO TEOČAK dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA“  ZA LOT 1, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 13.790,00 KM bez PDV-a tj. 16.134,30  KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač IZGRADNJA DOO TEOČAK dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA“  ZA LOT 2, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 21.330,00 KM bez PDV-a tj. 23.294,70 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                        

                                                                                                                          Po ovlaštenju Općinskog načelnika

_______________________________________                             Mujo Tosunbegović