RADOVI NA ASFALTIRANJU U SELJUBLJU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5427-6/21

Kalesija, 02.12.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „RADOVI NA ASFALTIRANJU U SELJUBLJU“ dodjeljuje se ponuđaču DŽALE ISKOP DOO KALESIJA koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od ZA LOT 1 PUTNI PRAVAC LIPA-ČADIN-KAPIJA HALILA SELIMOVIĆA po cijeni od 17.220,75 KM bez PDV-a tj. 20.148,30 KM sa PDV-om, ZA LOT2 PUTNI PRAVAC MERAJA ALIĆI po cijeni od 6.496,00 KM bez PDV-a tj. 7.600,32 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5427-1/21, od 12.10.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-105-3-95/21 od 23.10.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj: 02-1-04-2-5427-2/21, od 12.10.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

· ukupan broj pristiglih ponuda 2;

· da nije bilo neblagovremenih ponuda;

· da su 2 ponude prihvatljive;

· da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač DŽALE ISKOP DOO KALESIJA dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „RADOVI NA ASFALTIRANJU U SELJUBLJU, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, ZA LOT 1 PUTNI PRAVAC LIPA-ČADIN-KAPIJA HALILA SELIMOVIĆA po cijeni od 17.220,75 KM bez PDV-a tj. 20.148,30 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda, ZA LOT2 PUTNI PRAVAC MERAJA ALIĆI po cijeni od 6.496,00 KM bez PDV-a tj. 7.600,32 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda,

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

– Učesnicima u postupku

– Službi za privredu i budžet Općine Kalesija

– a/a Po ovlaštenju općinskog načelnika

_______________________

Mujo Tosunbegović