Uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4707-6/21

Datum, 24.01.2022. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji za LOT 1- K.O. Prnjavor i K,O.Memići dodjeljuje se ponuđaču Grupa ponuđača Papilon doo Čelić i KUW-ing doo Kalesija koji su dostavili ponudu sa cijenom u iznosu od 24.192,20 KM bez PDV-a tj. 28.304,87 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Ugovor za nabavku radova „Uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji za LOT 2- K.O. Gojčin dodjeljuje se ponuđaču Grupa ponuđača Papilon doo Čelić i KUW-ing doo Kalesija koji su dostavili ponudu sa cijenom u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a tj. 234.000,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a

Član 2.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-4707-1/21, od 10.09.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-49-3-55/21 od 10.11.2021. godine na portalu javnih nabavki, kao i ispravka obavještenja o nabavci broj: 52-1-3-49-8-64/21od 27.12.2021. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-4707-2/21, od 10.09.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

Za LOT 1:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda za LOT-1 je 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 1 ponuda prihvatljiva;
 • da su 2 ponude neprihvatljive;

Za LOT 2:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda za LOT-2 je 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 1 ponuda prihvatljiva;
 • da su 2 ponude neprihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.  

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač Grupa ponuđača Papilon doo Čelić i KUW-ing doo Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji za LOT 1- K.O. Prnjavor i K,O. Memići““, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 24.192,20 KM bez PDV-a tj. 28.304,87 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Također, uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač Grupa ponuđača Papilon doo Čelić i KUW-ing doo Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji za LOT 2- K.O. Gojčin“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 200.000,00 KM bez PDV-a tj. 234.000,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                            

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                                                                                                      

                     Po ovlaštenju

              Općinskog načelnika               _________________________                                                        
                Mujo Tosunbegović