MEG projekat: Provedena anketa, građani zadovoljni radom administracije

U okviru projekta MEG (Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja) koji se radi u saradnji sa Švicarskom ambasadom u BiH na području naše općine je provedena anketa a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u decembru 2019.godine i to na uzorku od 300 građana i građanki.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno pred prostorijama općine, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je ili neutralan ili da ne zna.

Usluge kojima su građani uglavnom zadovoljni su znanje osoblja u općini, ljubaznost osoblja, kvalitet usluga kao i brzina usluga.

Građani su istakli da su zadovoljni vodosnabdijevanjem, odvozom i prikupljanjem otpada, uličnom rasvjetom i radom područnih ambulanti.