Na području Kalesije provodi se anketa o radnoj snazi

Obavještavamo Vas da će u periodu od 09. do 22.aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom proođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji Kalesije provesti anketa o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području Kalesije.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjene ukupne radne snage u zemlji.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.