Obavještenje o provođenju ankete “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Shodno dopisu broj: 03-28-7-80-1/20 od 11.02.2020.godine, Federalnog zakona za statistiku, a skladu Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) a na osnovu Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, obavještavamo građane općine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje domaćinstava o provođenju ankete “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će akreditovani anketari agencije Prism Research iz Sarajeva, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstava na području općine Kalesija, počevši od 17.02.2020.godine, u trajanju od 22 dana.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno članovima 36. do 42. Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.