Odluka o produženju roka za podnošenje prijava

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

         Tuzlanski Kanton

      OPĆINA KALESIJA

    OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-2074-2/19

Kalesija: 23.07.2019.godine

            Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima ipostupku odabira korisnika, dodjeli, nadinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u visestambenim zgradama izgradenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (,,Službeni glasnik BiH”, broj 69/13), Načelnik općine Kalesija, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i zbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, o b j a v lj u j e

O D L U K U

o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u općini Kalesija za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja

(20 stanova)

Član 1.

            Ovom Odlukom produžava se rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u općini Kalesija za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (20 stanova) i traje do 31.08.2019. godine.

Član 2.

            Zbog nedovoljnog broja prijava i nepopunjenosti raspoloživog broja stambenih jedinica po ovom projektu, produžava se rok do datuma iz člana 1 ove Odluke.

Član 3.

            Odluka će biti objavljena na oglasnim pločama općine Kalesija i web stranicama općine Kalesija i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo.

Član 4.

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.