Održana 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 14.redovna sjednica Općine Kalesija na kojoj se našlo 16 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o dodjeli Općinskih priznanja, kojoj će Erna Sinanović posthumno dobiti „Medalju sa zlatnim grbom“, dok će „Plaketama sa zlatnim grbom“ biti nagrađeni ODB Kalesija, Huso Turić i OK Bosna Kalesija.

Usvojena je i Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu, Odluka o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji, Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Proizvodno-poslovne zone Kalesija grad, Kalesijsko polje i Ćetenište“.

Također donesena je Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju priključnog dalekovoda 2×110 kV (ulaz-izlaz) za TS 110/10 (20) kV Kalesija sa priključkom na postojeći dalekovod 110 kV TS Zvornik (Glumina) – TS Tuzla 5 (Dubrave).

Vijećnici su podržali i Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija, ali i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija za imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Potrebnu većinu dobila je i Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi „Zvorničanka“, Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ doo Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Kalesija, kao i Odluka o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama dobila je potreban broj glasova ali i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području Kalesije u 2018.godini.

Većinom glasova usvojena je i prihvaćena Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2017/2018.godine, kao i Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1. – 31.12.2017. godine.