Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 14.redovna sjednica Općine Kalesija na kojoj se našlo 16 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o dodjeli Općinskih priznanja, kojoj će Erna Sinanović posthumno dobiti „Medalju sa zlatnim grbom“, dok će „Plaketama sa zlatnim grbom“ biti nagrađeni ODB Kalesija, Huso Turić i OK Bosna Kalesija.

Usvojena je i Odluka o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu, Odluka o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji, Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Proizvodno-poslovne zone Kalesija grad, Kalesijsko polje i Ćetenište“.

Također donesena je Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju priključnog dalekovoda 2×110 kV (ulaz-izlaz) za TS 110/10 (20) kV Kalesija sa priključkom na postojeći dalekovod 110 kV TS Zvornik (Glumina) – TS Tuzla 5 (Dubrave).

Vijećnici su podržali i Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija, ali i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija za imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Potrebnu većinu dobila je i Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi „Zvorničanka“, Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ doo Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Kalesija, kao i Odluka o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama dobila je potreban broj glasova ali i Plan asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području Kalesije u 2018.godini.

Većinom glasova usvojena je i prihvaćena Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2017/2018.godine, kao i Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte i komunalne higijene na području općine Kalesija za 1.1. – 31.12.2017. godine.