Poziv za predsjednike, članove biračkih odbora i njihove zamjenike koji imaju izborno iskustvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080 – 137/16
Datum, 19.09.2016.godine

U cilju angažovanja lica sa izbornim iskustvom u radu biračkih odbora na Lokalnim izborima 2016. godine, obraćamo Vam se da u Vašem mediju objavite tekst sadržine kako slijedi:

P O Z I V
za predsjednike, članove biračkih odbora i njihove zamjenike
koji imaju izborno iskustvo

Dana 02.10.2016. godine održat će se Lokalni izbori 2016.godine.

Općinska izborna komisija Kalesija poziva sva lica koja su bila angažovana na izborima 2010. 2012. 2014. i 2015. godine u svojstvu predsjednika, člana biračkog odbora ili njihovih zamjenika, a zainteresovani su da učestvuju u radu biračkih odbora na Lokalnim izborima za osnovnu izbornu jedinicu Kalesija, da se jave Općinskoj izbornoj komisiji Kalesija radi evidentiranja istih.
Općinska izborna komisija će na predstojećim izborima angažovati potreban broj lica iz evidencije o radu i sastavu ranijih biračkih odbora.
Zainteresovana lica mogu se javiti lično u zgradi općine Kalesija – prostorije Općinskog vijeća ili na telefon 631-259 lokali 401 i 404. “

PREDSJEDNIK

Hajrudin Huseinović, dipl. pravnik