SAOPĆENJE ZA JAVNOST

            U okviru programskih ciljeva i zadataka Općinski načelnik je na sjednici Kolegija načelnika definisao ciljeve i zadatke kojim je obavezao svoje pomoćnike i rukovodioce stručnih službi na stalnom praćenju i ažuriranju tekućih aktivnosti i provodjenju programa koji se odnose na slijedeće projekte i aktivnosti. Između ostalih,

            Zadužena je Stručna služba Općinskog načelnika:

            a) da u saradnji sa Službom za komunalne poslove i civilnu zaštitu pripremi tendersku dokumentaciju za objavu drugog dijela asfaltiranja puteva po mjesnim zajednicama.

            b) da objavi javni tender za izmiještanje podzemnih kablova elektro mreže na dionici Nove ulice u Kalesiji, na kojoj su riješeni imovinsko-pravni odnosi, kako bi realizacija ovog projekta bila realizirana planiranom dinamikom.

            c) da uputi urgenciju JP Elektroprivreda BiH, “Elektrodistribucija” Tuzla da što prije realizira izmiještanje trafostanice sa lokacije na kojoj će se graditi nova Ambulanta Tojšići, kako bi izvođač radova mogao blagovremeno ući u izgradnju objekta.

            d) da sačini zahtjev prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica BiH za pružanje pomoći u realizaciji projekata na području općine Kalesija i to:

  • Put u MZ Rainci Donji dionica “Pedići – Tupković” (granica sa općinom Živinice, u dužini od 1520 m.
    • Put od naselja Jajići do spomen obilježja na Lisači, u dužini od oko 6000 m,
    • Put na povezivanju povratničkog naselja Dubnica sa naseljenim mjestom Hrasno u dužini od 4000 m,
    • Put Prnjavor – Čanići, koji ima geostrateški značaj, čijom se izgradnjom omogućava veliko skraćivanje puta između općine Kalesija, preko Rainca Donjih, a zatim Tupkovića sa općinom Živinice, u dužiji od 3000 m,
    • Put Babina Luka – Vujani – Seljublje u dužini od 2,7 km, (Ovaj putni pravac povezuje općinu Kalesiju i povratničko naselje Vujani i Seljublje, te izlazi na magistralni put  M-4 Tuzla – Bijeljina.

            2.  Služba za privredu i budžet općine Kalesija, zadužena je

            a) da ostvari saradnju i pruži pomoć javnim ustanovama na području općine Kalesija, da instaliraju programe za trezorsko poslovanje, kako bi se ostvarila veća efikasnost i kontrola utroška budžetskih sredstava.

            3. Sve nadležne općinske službe su zadužene

            a) da ostvare punu saradnju i pruže svu potrebnu pomoć firmi “Junuzović kopex” Tuzla u pogledu izdavanja potrebne urbanističko-građevinske dokumentacije za izgradnju nove Autobuske stanice u Kalesiji.

            4. Zadužuje se Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu:

            a) da preduzme potrebne radnje za izradu Elaborata o izgradnji Gradske kotlane u Kalesiji, vodeći pri tome računa na određivanje lokacije, koja će zadovoljiti zaštitu zraka, imajući u vidu da će kotlana kao energent koristiti ugalj, a zatim pristupiti izmjenama Regulacionog plana Kalesija, koja će omogućiti izdavanje potrebnih odobrenja za gradnju.

            b) da obezbijedi uslove za postavljanje i montažu nove hidrometeorološke stanice u Kalesiji, koju je općina Kalesija dobila kao donaciju od Hidrometeorloškog zavoda BiH. 

            U okviru analize do sada realiziranih projekata, obaviještavamo javnost da je izgradnjom i puštanjem u upotrebu novog bunara BK4 na izvorištu “Krušik” postignut puni efekat vodosnabdijevanja na području općine Kalesija i prvi put smo svjedoci da nije bilo redukcije u vodosnabdijevanju građana općine Kalesije u ljetnom periodu.

Stručna služba

OPĆINSKOG NAČELNIKA