Uspostava i zamjena zemljišnih knjiga za KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnjim knjigama FBiH (“Sl.novine FBiH”, br. 19/03 i 15/04), Općinski sud u Kalesiji:

Najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna

Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje svojine ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglsa u “Službenim novinama FBiH” i “Službenom glasniku BiH” podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uvaženo prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za KO Prnjavor, KO Tojšići i KO Sapna izvršen je prenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na vašim nekretninama. Dobijanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronsko vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te predaja podneska sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kalesiji na adresi ulica Žrtava genocida u Srebrenici 12 svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i poštom na adresu Općinski sud Kalesija, ul. Žrtava genocida u Srebrenici 12, 75260 Kalesija.