12.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-7-13/17
Datum: 15.12.2017. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2017. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2017. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2017. godinu se mijenja na sljedeći način:

a. Dodaje se nova stavka 18 Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju, Procijenja vrijednost nabavke bez PDV-a je 300.000,00KM. vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja decembar a zaključenja ugovora je januar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 821211. CPV 44163130-0 Kanalizacijske cijevi.
b. Mijenja se stavka 19 Izgradnja montažne nadstrešnice na način da procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a sada iznosi 19.500,00KM, period pokretanja decembar i zaključenja ugovora je decembar mjesec, CPV 45255400-3 Radovi na montaži. U ostalim dijelovima ostaje ne izmijenjeno.
c. Mijenja se stavka 24 Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda) na način da period pokretanja je decembar i period zaključenje ugovora je januar mjesec. U ostalim dijelovima ostaje ne izmijenjeno.
d. Dodaje se nova stavka 33 Renoviranje kancelarije sekretarice i šefa kabineta, Procijenja vrijednost nabavke bez PDV-a je 1.900,00KM. vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja decembar a zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613721. CPV 45432000-4 Radovi postavljanja poda i podnih obloga, postavljanja zidnih obloga i tapeta.
e. Dodaje se nova stavka 34 Sanacija propusta za vodu Zelina, Procijenja vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00KM. vrsta postupka je direktni postupak, period pokretanja decembar a zaključenja ugovora je decembar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 613724 Usluge održavanja cesta i mostova. CPV 45221220-0 Propusti.
f. U okviru stavke 9 Asfaltiranje loklanih puteva dodaje se nova stavka 9.4 Asfaltiranje lokalnih puteva (MZ Dubnica), Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 61.540,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja decembar i zaključenja ugovora je januar mjesec, finansiranje iz budžeta općine 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva, CPV 45233220-7.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić