Danas u Kalesiji, Tojšićima i Memićima razgovor sa vijećnicima OV Kalesija

Na osnovu člana 3. stav 3. Odluke o uspostavljanju mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat” (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Plana održavanja “Građanskog sata” broj 01-05-634/18 od 29.01.2018.godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju “Građanskog sata” vijećnika . –

Građanski sat” kao mehanizam kojim građani neposrednom komunikacijom informišu vijećnike o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća, održat će se na 3 (tri) lokacije – Tojšići, Kalesija centar i Memići, prve srijede u mjesecu martu, junu i septembru sa početkom u 16.00 sati, putem 3 ( tri) tima a svaki od timova sačinjava po 9 ( devet) vijećnika, po principu rotacije, kako slijedi:

TIM 1. – Tojšići – JU Osnovna škola Tojšići

Trgovčević (Atif) Sejfo, Šmigalović (Hajrudin) Dina, Kurtić (Nezir) Hasiba, Kadić (Abdulah) Mujo,, Šmigalović (Šaban) Senad, Brkić (Husein) Elvir, Husić (Vehab) Damir, Mujkanović (Mugdim) Semir i Pars (Rasim) Asim.

TIM 2. – Kalesija centar – Prostorije Mjesne zajednice

Mešić (Ševkija) Nermin, Kamerić (Salko) Adnan, Idrizović (Ahmet) Enes, Softić (Ismet) Galib, Karić (Hajrudin) Armin, Baručić (Ibrahim) Ramiz, Hamzić (Omer) Nihad, Hodžić (Šefik) Armin i Musić (Muhamed) Suad.

TIM 3. – Memići – Prostorije Mjesne zajednice

Šmigalović (Esad) Senad, Alić (Enver) Fadil, Hukić (Mujaga) Mensur, Atlagić (Jusuf) Huso, Džafić (Smajl) Damir, Mujanović (Zijad) Nejra, Mujkić (Salko) Mujo, Osmančević (Ruvejd) Jasmin i Vildić (Mujo) Rašid.