Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju  Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina

iz nadležnosti Općine Kalesija

I

Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti Općine Kalesija u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, slijedećih struka:

 • arhitekture
 • građevine
 • geodezije
 • geologije
 • elektrotehnike (jaka ili slaba struja)
 • mašinstva
 • tehnologije
 • zaštite od požara i eksplozije
 • zaštite na radu
 • zaštite okoline
 • sabraćaja
 • kontrole sanitarnih uslova

II

Članovi Komisije za tehnički predgled građevina iz nadležnosti Općine Kalesija  mogu bit stručna lica koja uspunjavaju uslove iz člana 131. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, odnosno:

 • da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
 • da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • da imaju položen stručni ispit i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj   građevini

Doktori i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

III

Uz potpisanu prijavu podnosioca sa tačnom adresom i brojem telefona/mobitela i e-mail adresom potrebnom je priložiti orginal ili ovjerenu fotokopiju slijedećih dokumenata:

 1. CV sa listom referensi uz naznaku oblasti (jedna ili više) za koju se stručno lice prijavljuje
 2. Diploma o završenom fakultetu
 3. Dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz predhodnog stava javnog poziva (potvrda ili uvjerenje  poslodavca ili poslodavaca kod kojih je stručno lice radilo ili radi, ili uvjerenje zavoda za PIO-listing uz obavezno dostavljanje  potvrde koja razjašnjava šifre sa listinga
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita  za  doktore i magistre iz oblasti za koju se prijavljuju
 5. Ovjerenu pisanu izjavu podnosica prijave da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija za izuzeća u radu komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda, ako je učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta i nadzoru nad gradnjom predmetnog objekta

                                                                                 IV

Lista stručnih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti Općine Kalesija biće nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i objavljena na zvaničnoj web stranici i Službenom glasniku Općine Kalesija i važit će dvije godine od objave.

               V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama “Oslobođenje”, putem Protokola u Centru za pružanje usluga građanima Općine Kalesija ili putem pošte na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

      75260 Kalesija

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina iz nadležnosti Općine Kalesija”.

Na koverti naznačiti ime, prezime, adresu i broj telefona podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije, mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija direktno ili putem telefona 035/367-742.

Pomoćnik općinskog načelnika
mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geodezije