JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom putem sufinansiranja

U sklopu projekta „Smanjenje siromaštva kroz pčelarstvo u Tuzlanskom kantonu” Općina Kalesija na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Kalesija i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ Sarajevo, broj: 118/20. od 12.03.2020. godine i na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu pčelinjih društava i opreme u projektu “Smanjenje siromaštva kroz pčelarstvo u Tuzlanskom kantonu” kojim se osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije “MAID” u iznosu od 40%, općine Kalesija u iznosu od 40% i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju nabavke i dodjele 5 košnica sa pčelama i dodatnom opremom po jednom korisniku za 20 korisnika  na području općine Kalesija, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom  putem sufinansiranja

Općina Kalesija u saradnji sa Humanitarnom organizacijom “Muslim Aid” sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 5 košnica sa pčelama i dodatnom opremom po jednom korisniku za 20 korisnika  na području općine Kalesija.        Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 40%, Humanitarna organizacija “Muslim Aid” Sarajevo u iznosu od 40 % i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne cijene pčelinjih društava i opreme. Svakom korisniku dodjeljuje se 5 pčelinjih društava sa dodatnom opremom za bavljenje pčelarstvom.

            I- PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju prioritene kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju zemljište i parcele za smještaj pčelinjaka.

Pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina.

Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju više od 10 košnica pčela.

Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Općine Kalesija.

            I-  USLOVI 

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

            1. Opći uslovi:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima.
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj Službi Općine Kalesija.
 3. Da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište na kojem se može stacionirati pčelinjak (utvrđuje komisija na terenu)
 4. Da ne posjeduje više od 10 društava u svom vlasništvu
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene pčelinjih društava i pčelarske opreme

2. Posebni uslovi:

 1. broj članova zajedničkom domaćinstva,
  1. broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
  1. broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,
  1. period proveden na Birou za zapošljavanje – podnosioc zahtjeva,
  1. samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina,
  1. prirodni uslovi (smještaj pčelinjaka),
  1. socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.)

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe, samohrani roditelji i osobe koje u svom domaćinstvu imaju dijete sa invaliditetom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv,
  1. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od nadležne Službe Općine Kalesija,
  1. Ovjerena kućna lista,
  1. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a lica koja se ne vode na evidenciji ovjerene kopije zdravstvene knjižice
  1. Potvrda iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
  1. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere poslednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
  1. Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu)
  1. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva posjeduje maksimalno 10 pčelinjih društava,
  1. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijena pčelinja društva i opremu zadržati najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora,
  1. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili član zajedničkog domaćinstva u poslednjih 5 godina nije dobio ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
  1. Ovjerena izjava da će sufinansirati sa 20% od nabavne cijene pčelinjih društava i opreme,
  1. Dokaz da je mladi bračni par životne starosne dobi do 35 godina (ovjerena kućna lista),
  1. Dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
  1. Dokaz da u svom domaćinstvu ima dijete sa invaliditetom (potrebna dokumentacija).
  1. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija.

            IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu pčelinjih društava i opreme putem sufinansiranja u saradnji sa Humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije “Muslim Aid” Sarajevo i predstavnici Općine Kalesija.

Zadatak Komisije za dodjelu pčelinjih društava i opreme je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od četiri dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine KalesijaPopunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Kalesija (Radio Feral i Neon TV), web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba , te oglasnoj ploči općine Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i budžet Općine Kalesija, ili na broj telefona 035-367-715, svakim radnim danom od 08,00-16,30 sati.

 Javni poziv ostaje otvoren do 30.03.2020. godine do 16,30 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se  uzimati u razmatranje.