Zaključci Kriznog štaba Općine Kalesija

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (,,Službene novine FBiH” broj: 39/3, 22/06 i 43/10), članova 29. i 30.  Pravilnika o načinu rada i funkcionisanju štabova i povjerenika civilne zaštite (,,Sl. Novine FBiH” broj : 77/04 i 5/07, člana 9. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja  ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća akt:01-05-2-1703/19 (,,Sl. Glasnik općine Kalesija” broj2/19), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (,,Sl. Glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13,   Općinski štab   civilne zaštite Kalesija, dana  17.03.2020. godine, donosi:

                    Zaključke
o provođenju preventivnih mjera i radnji u cilju zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara ugroženih pojavom korona virusa u  B i H

I Da se provjere svi građani općine Kalesija kojima je izdat nalog za sanitarnu izolaciju od strane sanitarnog inspektora putem nadležne policijske uprave . Rok izvršenja naredbe .- Odmah .
II Zaduženo lice za prikupljanje obradu informacija o korona virusu ispred OŠCZ-a Kalesija i za kordinaciju aktivnosti sa KŠCZ-a , Federalnim štabom civilne zaštite je Senaid Tupajić. Rok Odmah
III Da se nastavi sa nabavkom i kontrolom utroška dezinfekcionih sredstava putem JZU Dom zdravlja Kalesija koja se koriste za dezinfekciju javnim objekata na području općine Kalesija. Rok prema potrebi.
IV Nastaviti sa dezinfekcijom javnih objekata , zgrada javnog i kolektivnog stanovanja na području općine Kalesija putem HES Službe JZU Dom zdravlja Kalesija. Rok kontinuirano.
V Redovna kontrola od strane sanitarnog inspektora svih ugostiteljskih objekata koji su prijavili OŠCZ Kalesija pripremanje hrane za dostavu stanovništvu u skladu sa naredbama Kriznog štaba Kantonalnog ministarstva zdravstva TK. Rok kontinurano do opoziva naredbe .
VI Izraditi adekvatne brošure, klipove, obavjesti, građanima općine Kalesija o korona virusu, naredbama , preporukama o saninitarno higijenskim mjerama i obavezama građana u varednim okolnostima. Rok Odmah.
VII Rad operativnog centra civilne zaštite organizovati 24 sata u vatrogasnom domu. Rok odmah.
VIII Zadužuje se organizacija Crvenog križa općine Kalesija da organizovano u saradni sa policijom izvrši prihvat migranata koji dođu na našu općinu i iste transportuje do migranstskog centra u Tuzli. Rok Odmah.
IX Zdužuje se sanitarni inspektor općine Kalesija Samir Selmanović da organizirano izvrši varedni pregled i naloži preventivne mjere Taksi prevoznicima vezano za korona virus. Rok odmah.
X Zadužuje se JU Centar za socijalni rad da izvrši prikupljanje podataka o starim i iznemoglim licima općine Kalesija a koja su u stanju potrebe da se istim obezbjede sigurno nephodne životne namjernice i druge potrepštine bez njihovog izlaganja riziku od kretanja i eventualne zaraze.
XI Nalaže se izrada plakata, natpisa i drugih načina da se pripremi za zabranu rada pijaca (Tojšići i Memići) u vrijeme kada se iste održavaju u 5 h tog dana uz obezbjeđeno prisustvo inspektora, policije, komunalnog preduzeća. Rok odmah.
XII Obezbjediti redovno i varedno pranje ulica kao i čišćenje istih . Rok izvršenja Odmah i kontinuirana realizaci prema potrebi higijenskoepidemiološke situacije .
XIII Sva javna preduzeća ustano i organizacije od društvenog interesa dužna su u službu za komunalne poslove dostaviti redovan Izvještaj o stanju iz svog domena u posljednja 24 sata do 9 sati. u kancelariju broj 11. općine Kalesija ili putem e meila civilnazastita@kalesija.ba a u slučaju hitnosti putem telefona 035-367-745 Senaidu Tupajiću. Sve prikupljene informacije obraditi distribuirati prema Komadantu OŠCZ -a Kalesija. Rok kontinuirano. Za realizaciju ovog zaključka obavezuju se rukovodioci svih javnih preduzeća i ustanova na području općine Kalesija.