Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu

Na osnovu člana 18 Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), Odluke o javnim raspravama u općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-05-2952/16 od 28.11.2016. godine, Općinski načelnik, u p u ć u j e

J A V N I P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu

Pozivaju se građani općine Kalesija, sva pravna lica, udruženja građana i svi koji imaju interesa za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija da se uključe u javnu raspravu, dostavom svojih mišljenja, prijedloga i sugestija.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu, mogu se dostaviti Službi za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove u periodu trajanja javne rasprave od 20 dana, zaključno sa 16.12.2016. godine, sa naznakom “Javna rsprava o Nacrtu Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu”, na slijedeći način:

a) putem pošte ili lično na adresu Općina Kalesija, Patriotske lige br. 15.
b) e-mail: opcina@kalesija.ba
c) putem mjesnih zajednica

Zainteresirani građani i organizacije, takođe mogu prisustvovati javnim raspravama koje će se organizirati u slijedećim mjesnim zajednicama.

1. MZ Tojšići… 05.12.2016. godine u 17,00 sati u prostorijama Osnovne škole Tojšići
2. MZ Memići . 06.12.2016. godine u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture Memići
3. MZ Kalesija centar . 07.12.2016. godine u 17,00 sati u sali BKC-a Kalesija

H/V

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić