Kolegij Općinskog vijeća Kalesija dao podršku načelniku i Kriznom štabu na spriječavanju širenja korona virusa

Na sastanku Kolegija Općinskog vijeća održanom danas vezano za održavanje tridesete redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija kao i  pojavu pandemije Corona virusa (COVID 19), a u cilju sprječavanja i suzbijanja pojave zarazne bolesti, na osnovu člana 29.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),  doneseni su sljedeći Zaključci  i Preporuke.

Zaključci

  1. Odgađa se trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija čije održavanje je planirano za 28.03.2020. godine.
  2. Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija će se održati kad se steknu uslovi za održavanje o čemu će odlučiti Kolegij Općinskog vijeća na osnovu cjelokupnog stanja u lokalnoj zajednici.
  3. Daje se podrška  Kriznom štabu općine Kalesija na čelu sa Općinskim načelnikom i daje se saglasnost za utrošak potrebnih sredstava iz budžeta Općine kalesija u svrhu prevencije i sprečavanja epidemije  CORONA virus (COVID 19).
  4. Ukoliko se ukaže potreba za sazivanjem Vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, Kolegij izražava spremnost za održavanjem iste u vremenu i rokovima kako budu nalagale okolnosti za sazivanje iste.

Preporuke, koje je donio Kolegij vijeća:

Preporučuje se stanovništvu općine Kalesija, kao i stranim državljanjima koji trenutno borave u na području općine Kalesija, da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja, striktno pridržavaju:

  • Svih preporuka Kriznog štaba općine Kalesija i JZU Dom zdravlja Kalesija
  • Upustava i mjera zdravstvenog nadzora i samoizolacije
  • Da izbjegavaju nepotrebna kretanja i okupljanja u grupama, a u slučaju prisustva u grupama potrebno je održavati preporučeno rastojanje između osoba najmanje 1.5 metara.
  • Apeluje se da viši nivoi vlasti, Vlada TK i FBiH oslobode privrednike plaćanja poreza i doprinosa po osnovu radnog odnosa a sve u cilju očuvanja radnih mjesta i održanja rada privrednih subjekata i da stimuliše privredne subjekte grantovskim sredstvima na ime plaća u periodu tri mjeseca.