Komisija za jednakopravnost spolova

U Komisiju za jednakopravnost spolova izabrani i imenovani su:

1. Kurtić Hasiba, za predsjednika,
2. Dr. Omerbegović Denis, za člana,
3. Kamerić Elvedina, za člana,
4. Mulahalilović Samra, za člana,
5. Pezić Ševal, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednakopravnosti među spolovima u Općini, posebno u vezi sa unapređivanjem principa jednakih šansi bez obzira na spolnu pripadnost. Razmatra predložene odluke i druge općinske propise sa aspekta jednakopravnosti spolova i sprećavanja svih oblika diskriminacije na osnovu spola,

– razmatra prijedloge dokumenata i izvještaja institucija Općine, koji se odnose na ostvarivanje jenakopravnosti spolova i provođenje Pekinške deklaracije i Zakona jednakopravnosti polova u cjelini odnosno po pojedinim oblastima, razmatra i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednakopravnosti među spolovima.