Komisija za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedne akata Vijeća

U Komisiju za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća izabrani i imenovani su:

1. Mujanović Nejra, za predsjednika,
2. Mujanović Semir, za člana,
3. Hasanović (Avde) Rizo, za člana,
4. Zulić Zarka, za člana,
5. Kulanić Indira, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra trošenje sredstava iz Budžeta prema budžetskim korisnicima i od strane budžetskih korisnika prati raspolaganje budžetskim sredstvima za druge vidove javne potrošnje, raspolaganje sredstvima u javnim preduzećima sa većinskim državnim kapitalom u nadležnosti Općinskog vijeća,

– ukazuje vijećnicima Vijeća na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava ili nesavjesno provođenje akata Vijeća u oblastima koje prate i podnosi mišljenja i prijedloge Vijeću,

– predlaže Vijeću kodeks ponašanja zvaničnika organa vlasti.

– donosi program prevencije i godišnje programe i planove za ostvarivanje programa te daje mišljenja o prijedlozima propisa i drugih akata značajnih za sprečavanje korupcije.