Mandatsko imunitetska komisija

U Mandatsko-imunitetsku komisiju izabrani i imenovani su:

1. Kamerić Adnan, za predsjednika,
2. Smajić Muhamed, za člana,
3. Hasanović Samira, za člana,
4. Mehidić Jasmina, za člana,
5. Ibrić Mehemed, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije:
– obavještava Vijeće o slučajevima koji povlače prestanak mandata vijećnika,

– vrši poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata vijećnika izabranih na dopunskim izborima,

– vrši i druge poslove u vezi sa ovim pitanjima.