Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina

U Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina izabrani i imenovani su:

1. Kadić Mujo, za predsjednika,
2. Ibrašević Smajo, za člana,
3. Zejnilović Admira, za člana,
4. Joldić Muharem, za člana,
5. Paščanović Hasan, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra pitanja, predstavke i žalbe od značaja za zaštitu ljudskih prava i sloboda koje pokreću ombudsmeni i građani, političke organizacije i udruženja građana i druge organizacije i o tome pismeno izvještava Vijeće,

– radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na pravo i dužnosti koje obavlja općina i njeni organi i o tome obavještava podnosioca i Vijeće sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve,

– razmatra prijedloge građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje i zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnose izvještaj podnosiocu i Vijeću sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti,

– razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih akata Vijeća iz aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Vijeća, a po potrebi i Vijeću.

– surađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Vijeća iz aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela,

– daje Vijeću prijedloge mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda.

Komisija ne razmatra pitanja po kojima su u toku sudski, upravni ili drugi postupci, osim kada se radi o neprihvatljivom odugovlačenju postupka ili očiglednoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koju ukaže ombudsmen.