Obavještenje o provođenju akete potrošnji domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020.godinu.

Prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj:63/03 i 09/09) a u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020.godinu, obavještavamo građane opštine Kalesija, da će Federalni zavod za statistiku provoditi anketu o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH za 2020.godinu..

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima na području opštine Kalesija, tokom cijele 2020.godine, gdje će biti anketirana domaćinstva izabrana u uzorak metodom slučajnog odabira na području općine Kalesija.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za statistiku Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.