Obavještenje o provođenju projekta “Anketa o radnoj snazi (ARS 2020)

Obavještavamo građane opštine Kalesija da će se na teritoriji opštine, tokom 2020.godine kontinuirano provoditi anketa, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima na području opštine Kalesija, tokom cijele 2020.godine, gdje će biti anketirana domaćinstva izabrana u uzorak metodom slučajnog odabira na području općine Kalesija.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka, o osnovnim radnim karakateristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za statistiku Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.